Sağlık Profesyonelleri Başvuru

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE

İLİŞKİN WEB SİTESİ ÜYELİK AYDINLATMA METNİ

(“www.farmalink.com.tr”ve “www.gengigel.com.tr”)

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında FARMALİNK SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED  ŞİRKETİ (FARMALİNK)  tarafından veri sorumlusu sıfatıyla aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacı ile hazırlanmıştır.

 

 1. Veri Sorumlusunun Kimliği

“ “GENGIGEL®”, Ricerfarma® s.r.l.'ye ait tescilli bir ticari markadır. Farmalink Sağlık Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti, Gengigel’in Türkiye’deki tek yetkili dağıtımcısıdır.   Bu sebeple Kanun kapsamında “Veri Sorumlusu’’ sıfatıyla kişisel verilerinizi Farmalink işlemektedir. Farmalink’e aşağıda yazılı iletişim bilgilerinden ulaşabilirsiniz.

Adres: İçerenköy Mahallesi, Üsküdar İçerenköy Yolu Cad. Öziş Ofis Ataşehir No:21/A Dk:1 36752 Ataşehir/İSTANBUL

E-Posta: info@farmalink.com.tr

Telefon: +90 216 668 0062 (pbx)

 1. Kişisel Verisi İşlenen Kişi Grupları

Ürün veya Hizmet Alan Kişi (Üye):  “www.farmalink.com.tr  ve www.gengigel.com.tr (kısaca Farmalink internet siteleri olarak anılacaktır), internet sitelerinde üye olan/olacak ve “https:/www.farmalink.com.tr /” internet sitesinde sunulan hizmetlerden, Üyelik Sözleşmesi’nde belirtilen koşullar dâhilinde yararlanan kişidir.

 1. İşlenen Kişisel Veriler

Farmalink tarafından Üyeler hakkında işlenen kişisel veriler aşağıdaki gibidir:

Kimlik Verisi

Adı- Soyadı

İletişim Verisi

E-Posta, Telefon Numarası

İşlem Güvenliği

Şifre Bilgisi

 1. Kişisel Veri İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz veri sorumlusu tarafından aşağıda sayılı amaçlarla sınırlı olarak işlenmektedir.

Kimlik Verisi

 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, (Farmalink/Gengigel bünyesine yeni üyeler kazandırılması ve üyelik işlemlerinin gerçekleştirilmesi, taraflar arasında akdedilen üyelik sözleşmesinin gereğini yerine getirmek, üyelik bilgilendirmesinin yapılabilmesi amaçlarıyla)

İletişim Verisi

 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi,

 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,

 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,

(Üye ile iletişime geçilmesi, üyelik işlemlerinin gerçekleştirilmesi, taraflar arasında akdedilen üyelik sözleşmesinin gereğinin yerine getirilmesi, üyelik bilgilendirmesinin yapılabilmesi amaçlarıyla)

İşlem Güvenliği

 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

(Üyelik işlemlerinin gerçekleştirilmesi, taraflar arasında akdedilen üyelik sözleşmesinin gereğini yerine getirilmesi amaçlarıyla)


 

Elektronik ticari iletişim izni/rızası vermeniz halinde;

Kimlik Verisi / İletişim Verisi

 • Ürün/Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi,

 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,

 • Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi,

 • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi

 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

(Üyelik sözleşmesi akdedilen ilgili kişinin ticari elektronik ileti gönderim onayı vermesi halinde Farmalink/Gengigel ürünleri, hizmetleri, kampanyalar ve promosyonlarla ilgili bilgi verilmesi, kişiselleştirilmiş kampanyalar, avantajlar, promosyonlar, reklamlar, bilgilendirmeler, pazarlama faaliyetleri ile ilgili kişiye yönelik ticari iletişim faaliyetlerinde [SMS, e-posta, arama vb.] bulunulabilmesi ve bu suretle ticari elektronik ileti gönderilmesi, ürün ve hizmetlerle ilgili müşteri memnuniyetine yönelik anketlerin, kampanya, yarışma, çekiliş, davet, açılış ve diğer etkinliklere ilişkin davetlerin iletilmesi amaçlarıyla)

 1. Aktarılan Kişisel Veriler ve Alıcı Grupları

3. maddede yer verilen ve işlenen kişisel verileriniz, Kanun’un 5. ve 8. maddeleri kapsamında işbu aydınlatma metninin 4.maddesinde yer alan veri işleme amaçlarının gerçekleştirilmesi amacıyla;

 • Hukuki danışmanlık ve mali danışmanlık hizmeti veren avukatlık ofisi 

 • Muhasebe ve mali müşavirlik danışmanlığı veren mali müşavirlik ofisi

 • Talep edilmesi halinde 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile adli makamlara karşı olan bilgi, belge verme ve Farmalink’in ilgili sair yükümlülüklerini yerine getirilmesi, dava ve cevap hakları gibi yasal hakların kullanılabilmesi amacıyla istenen bilgileri anılan bu kurum, kuruluş ve makamlar,

 • Talep etmeniz halinde gerekli onay/ret süreçlerinin takibi amacıyla İleti Yönetim Sistemi (“İYS”),

 • Ticari elektronik ileti gönderimi için SMS ve mail gönderimi hizmeti veren iş ortağı/çözüm ortağı firmalar

ile paylaşılabilecektir.

 1. Kişisel Veri Toplama Yöntemi

Tarafınıza ait kişisel veriler, Kanun’a uygun olarak aşağıda belirtilen toplama yöntemleri kullanılarak toplanmakta ve işlenmektedir.

 1. İnternet sitesinden ulaşılan üyelik formunun doldurulması, sistemlerimize kaydedilmesi ile tarafımıza ilettiğiniz kişisel veri niteliğini haiz bilgiler ile,

 2. Tarayıcınızdan çerez (cookies) ayarlarını değiştirmediğiniz sürece çerezler ile,

 3. Kanunlarda öngörülen nedenlerle kamu kurum ve kuruluşlarından elde edilen her türlü bilgi, belge ve doküman aracılığı ile,

 4. Web Sitemizde bulunan sosyal medya veya e-ticaret platformları sembollerine tıklamak suretiyle bazı sosyal medya veya e-ticaret platformları ile bağlantı kurulabilmektedir. Belirtmek isteriz ki, aracı sosyal medya veya e-ticaret platformları da ayrıca kişisel verilerinizi işleyebilir ve/veya aktarabilir. Söz konusu platformların kişisel verilerinizi işleme ve/veya aktarma faaliyetleri üzerinde herhangi bir kontrolümüz bulunmamaktadır.

 5. Kişisel Veri İşlenmesinin Hukuki Sebebi

Yukarıda belirtilen işleme yöntemleri ile elektronik yollarla toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. maddesinde (kişisel verilerin işlenme şartlarında) belirtilen;

 • Üyelik süreçlerine ilişkin olarak taraflar arasında sözleşme ilişkisinin kurulması ve sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amacıyla “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebebine;

 • Üyelik süreçlerine ilişkin olarak reklam / kampanya / promosyon faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla ticari elektronik ileti gönderimi için vereceğiniz “açık rıza” hukuki sebebine

dayanılarak işlenmektedir.

 1. İlgili Kişi Olarak Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, Farmalink’e başvurarak kişisel verileriniz hakkında aşağıdaki konulara ilişkin taleplerde bulunabilirsiniz:

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

 6. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 7. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda belirtilen yöntemlerle Farmalink’e iletmeniz durumunda Farmalink, niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet doğurması halinde, Farmalink tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca (“Kurul”) belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda Kanun’un 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak ve Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemlerle Farmalink’e iletebilirsiniz. Bu çerçevede Farmalink’e Kanun’un 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır. Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için, www.farmalink.com.tr ve www.gengigel.com.tr adreslerinde bir örneği bulunan veri sorumlusuna başvuru formunu doldurup imzaladıktan sonra bu başvuru formunu ya da haklarınızı kullanmak için düzenlediğiniz orijinal imzalı dilekçenizi;

 • İçerenköy Mahallesi, Üsküdar İçerenköy Yolu Cad. Öziş Ofis Ataşehir No:21/A Dk:1 36752 Ataşehir/İSTANBUL adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile yazılı olarak iletilebilir,

 • Noter vasıtasıyla veya iadeli taahhütlü posta yoluyla yukarıdaki adresimize gönderebilir,

 • E-posta adresinizin Farmalink bünyesinde kayıtlı olması halinde info@farmalink.com.tr adresine e-posta yoluyla gönderebilirsiniz.

Kliniğinize tanıtıcı bilgi, broşür, testler, reçetelik göndermemizi isterseniz "Sağlık Profesyonelleri Başvuru Formunu" doldurun.

Çerez Politikamız

Çerez Politikasını Görüntüle