Farmalink
Form Sprey
Farmalink
Gengigel Spray
0 Yorum
575₺ 517.5₺
%10 İNDİRİM
Farmalink
Form Jel
Farmalink
669₺ 602.1₺
%10 İNDİRİM
Farmalink
Form Sprey
Farmalink
669₺ 602.1₺
%10 İNDİRİM
Form
0 Yorum
0₺
Farmalink
ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

WEB SİTESİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

 1. TARAFLAR

İşbu Üyelik Sözleşmesi, İçerenköy Mahallesi, Üsküdar İçerenköy Yolu Cad. Öziş Ofis Ataşehir No:21/A Dk:1 36752 ATAŞEHİR /İstanbul adresinde mukim FARMALİNK SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED  ŞİRKETİ (“Farmalink’’) (Bundan sonra “Farmalink” olarak anılacaktır) ve Farmalink’in sahibi olduğu www.farmalink.com.tr ve www.gengigel.com.tr adreslerine (Bundan sonra “Site’’olarak anılacaktır) Üye olan/olacak kişi (Bundan sonra kısaca “Üye’’ olarak anılacaktır) yer almaktadır.

Farmalink ve Üye bundan sonra ayrı ayrı “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

 1. SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu sözleşme, Tarafların hak ve yükümlülüklerini site üzerinde sunulan hizmetler ve içeriklerin kullanım şartlarının belirlenmesi amacıyla akdedilmiştir. Üye, Üyelik Sözleşmesi'nin hükümlerini kabul etmekle, site içinde yer alan, kullanıma, Üyeliğe ve hizmetlere ilişkin olarak Farmalink tarafından sitede açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Üye, bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 1. TANIMLAR

Üye

Site'ye Üye olan ve Site'de sunulan hizmetlerden, işbu sözleşmede belirtilen koşullar dâhilinde yararlanan gerçek veya tüzel kişi.

Site

https://www.farmalink.com.tr https://www.gengigel.com.tr

Web Sitesi Üyelik Sözleşmesi

Site vasıtasıyla sunulmakta olan ticari ve kişiye özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak gerçek ve/veya tüzel kişilerle https://www.farmalink.com.tr https://www.gengigel.com.tr / internet siteleri arasında elektronik ortamda akdedilen işbu sözleşmedir.

Üyelik Formu

Site’ye üye olmak isteyen kullanıcıların doldurmakla yükümlü olduğu formdur.

 1. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Üye’nin Yükümlülükleri:

 1. Üye, Üyelik prosedürlerini yerine getirirken, “Site” hizmetlerinden faydalanırken ve “Site”deki hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken işbu sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, Site’nin ilgili yerlerinde yararlandığı hizmete ilişkin belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını,

 2. Üye, Farmalink’in yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlar içerisinde, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde üyelere ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple kendisinden her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini,

 3. Üye, Farmalink’in İnternet Sitesi Üyelik Formu'nda yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu (şifre unutma gibi) durumlarda bilginin hatalı veya noksan olmasından ve bu sebeple Farmalink tarafından yanlış muhataba iletilen içeriklerden ötürü doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olduğunu, bu hallerde Üyeliğinin sona erebileceğini,

 4. Üye "Kullanıcı Adı"yla yapacağı her türlü işlemden bizatihi kendisinin sorumlu olduğunu,

 5. İnternet Sitesi'ne zarar verecek veya Farmalink’in başka internet siteleri ile uyuşmazlık durumuna getirecek herhangi bir yazılım veya materyal bulunduramayacağını, paylaşamayacağını, bu sebeplerden dolayı herhangi bir cezai durumun doğması halinde tüm hukuka ve cezai sorumlulukları üstüne aldığını,

 6. Farmalink’in yazılı onayı olmadan, Üyelik Sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemeyeceğini,

 7. Hizmet'lerden yararlananlar ve Site'yi kullananlar olarak yalnızca hukuka uygun amaçlarla Site üzerinde işlem yapabileceğini, aksi halde Site dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine ait olduğunu,

 8. Site’ye zarar verecek veya Farmalink’i, başka internet siteleri ile uyuşmazlık durumuna getirecek herhangi bir yazılım veya materyal bulunduramayacağını, paylaşamayacağını, bu sebeplerden dolayı herhangi bir cezai durumun doğması halinde Üye’nin tüm hukuka ve cezai sorumlulukları üstüne aldığını,

 9. Site’de sunulan hizmetlere Farmalink tarafından belirlenen şekil dışında ve yetkisiz şekilde ulaşmamayı, yazılım ile servislerin özelliklerini hiçbir şekilde değiştirmemeyi, değiştirilmiş olduğu belli olanları kullanmamayı ve sözü geçen maddelere uymadığı durumlarda Farmalink’in uğrayabileceği tüm maddi ve manevi zararları ödemeyi,

 10. Üye verilerinin Farmalink’in ihmali olmadan yetkisiz kişilerce okunmasından (Üye’nin bilgilerini başka kişiler ile paylaşması, siteden ayrılırken çıkış yapmaması ve benzeri durumlardan kaynaklı olarak) dolayı gelebilecek zararlardan dolayı Farmalink’in sorumlu olmayacağını,

 11. Tehdit edici, ahlak dışı, ırkçı, ayrımcı, Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına, vatandaşı olduğu diğer ülkelerin kanunlarına ve uluslararası anlaşmalara, genel ahlak, görgü ve hukuk kurallarına aykırı mesajlar göndermemeyi, diğer Üye ve kullanıcıları taciz ve tehdit etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

Farmalink’nin Yükümlülükleri

 1. Farmalink, Site'de sunulan Hizmet'leri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; Üye'lerin sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri, Üye’ler de dâhil olmak üzere, üçüncü kişilerin erişimine geçici olarak kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmakta olup, bu hakkını, Üye ve ilgili diğer üçüncü kişilere karşı hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir.

 2. Farmalink, herhangi bir zamanda, önceden bildirimde bulunmaksızın Site’nin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Site’nin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı Farmalink 'in Üye’lerine veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

 3. Farmalink, Site hizmetlerinde meydana gelecek teknik arızalar nedeniyle Üye’nin uğrayacağı zarardan sorumlu değildir.

 4. Farmalink, hizmetlerinin zamanında, güvenli ve hatasız olarak sunulması, hizmet kullanımından elde edilen sonuçların doğru ve güvenilir olması, hizmet kalitesinin beklentilere cevap vermesi için gerekli özeni gösterecektir ancak bunları taahhüt etmemektedir.

 5. Farmalink, internet ve servis kalitesinin her Üye için eşit sağlanamamasından dolayı sorumluluk kabul etmemekle birlikte bundan doğan Üye taleplerinin muhatabı olmayacaktır. Ancak Farmalink, servis kalitesinin azami düzeyde sağlanması adına gerekli önlemleri alacaktır.

 6. Üye’ler, Farmalink’nin talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. Farmalink tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri, gerekli görüldüğü takdirde, Farmalink tarafından yapılabilir. Farmalink tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin Üye’ler tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen Üye’lere aittir.

 7. Farmalink, ithalatı sağlanmayan ürün/ürünlerin Üye’lere teslimini sağlayamayabilir. Ürünlerin Site’de teşhir edilmesi bunların stokta bulunduğu anlamına gelmemektedir. Bu kapsam, Üye’lerin taleplerinin yerine getirilememesinden dolayı Farmalink’nin sorumluğu doğmayacaktır.

 8. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ KORUNMASI

  1. “Farmalink” ve “Gengigel” markası ve logosu, Farmalink’e ait WEB Sitesi’nin tasarımı, yazılımı başta olmak üzere Farmalink tarafından oluşturulan her türlü marka, tasarım, logo, ticari takdim şekli, slogan ve diğer tüm içeriğin her türlü fikri ve sınai mülkiyet hakkı ile kendi mülkiyetindedir. Üye, Farmalink’in veya bağlı şirketlerinin mülkiyetine tabi fikri ve sınai mülkiyet haklarını Farmalink’in veya bağlı şirketlerinin yazılı izni olmaksızın kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz ve bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz. 

  2. Üye, WEB Sitesi’nin bütününü ya da bir kısmını başka bir ortamda Farmalink’in yazılı izni olmaksızın kullanamaz. Üye'nin, üçüncü kişilerin veya Farmalink’in fikri ve sınai mülkiyet haklarını ihlal edecek şekilde davranması halinde, Üye, Farmalink’nin ve/veya söz konusu üçüncü kişinin tüm doğrudan ve dolaylı zararları ile masraflarını tazmin etmekle yükümlüdür.

 9. GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

  1. Farmalink, Üye'nin sunulan içeriklerden yararlanabilmesi için WEB Sitesi üzerinden kendisine sağladığı kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu da dâhil her türlü mevzuata uygun bir şekilde işlenmesine, güvenliğinin sağlanmasına ve korunmasına önem vermektedir. Farmalink, Üyelerin WEB Sitesi üzerinden kendisine sağladığı kişisel verileri işbu Sözleşme'nin kapsamı dışında işbu Sözleşme'nin ayrılmaz bir parçası olan "Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin WEB Sitesi Aydınlatma Metni" kapsamında kullanabilir. Farmalink, Üye’ye ait gizli bilgileri, işbu Sözleşme'nin kapsamı dışında ancak "Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin WEB Sitesi Aydınlatma Metni"nde belirtilen koşullar dâhilinde üçüncü kişilere açıklayabilir veya kullanabilir.

  2. Farmalink tarafından, WEB Sitesi kullanımı ile ilgili yetkili idari ve/veya adli makamlar tarafından talep edilmesi ve Üye’nin haklarını veya güvenliklerini koruma amacıyla bilgi verilmesinin gerekli olduğu hallerde ve mevzuat gereklilikleri ölçüsünde olmak üzere Üye’nin kişisel verilerini resmi makam/kurum ve kuruluşlar ile paylaşılabilecektir.

  3. Farmalink tarafından birtakım web sitelerine/sosyal medya platformları veya içeriklere linkler verilmesi ve/veya yönlendirme yapılması halinde, bu tür üçüncü taraf sitelerinin veri toplama, işleme, aktarma ya da içerikleri ile ilgili Farmalink’in hiçbir sorumluluğu ya da kontrolü bulunmamaktadır.

  4. Farmalink Üye’nin siber güvenlik ihlaline sebebiyet verebilecek kusurlu ve ihmal teşkil edilecek hatası sonucunda veya internet yer sağlayıcısı şirketin sistemlerinden kaynaklı ya da herhangi bir sebeple meydana gelen Farmalink hesaplarında veya Farmalink’in sistemlerindeki siber saldırı ve her türlü hırsızlık suçlarından dolayı da Farmalink sorumluluğuna gidilemez. Üye bu hususta doğacak zararlar için Farmalink’ten hiçbir ad altında talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

 10. MÜCBİR SEBEP

  1. Yasalarca kabul edilen hallere ilave olarak, ayaklanma, ambargo, devlet müdahalesi, savaş, seferberlik, doğal afet, grev, lokavt, işçi-işveren sorunları, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları, bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi, yangın, patlama, fırtına, sel, deprem, pandemi, göç, salgın veya diğer bir doğal felaket veya kötü hava koşulları da dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, Farmalink’in kontrolü dışında, gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır.

  2. Farmalink, hukuken mücbir sebep sayılan tüm hallerde, işbu sözleşmedeki edimlerini ifa ile yükümlü olmayacak; edimlerin tamamen veya kısmen, geç veya eksik ifa edildiği ileri sürülerek herhangi bir biçim ve seviye de sorumlu tutulmayacaktır. Üye bu vb. hiçbir durumu gerekçe göstererek Farmalink’ten herhangi bir nam altında tazminat talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

 11. TEBLİGAT

Üye’nin, Farmalink’e bildirdiği elektronik posta adresi, işbu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal posta adresi olarak kabul edilir. Üye, mevcut elektronik posta adreslerindeki değişiklikleri, yazılı olarak Farmalink’e 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, eski elektronik postalara yapılacak bildirimlerin geçerli olacağını ve bildirimlerin kendilerine yapılmış sayılacağını kabul eder.

 1. MUHTELİF HÜKÜMLER

  1. İşbu Üyelik Sözleşmesi, konuya ilişkin olarak Taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturmaktadır. İşbu Üyelik Sözleşmesi’nin herhangi bir hükmünün yetkili herhangi bir mahkeme, tahkim heyeti veya idari makam tarafından tümüyle veya kısmen geçersiz veya uygulanamaz olduğu veya makul olmadığına karar verilmesi halinde, söz konusu geçersizlik, uygulanamazlık veya makul olmama ölçüsünde işbu Üyelik Sözleşmesi bölünebilir olarak kabul edilecek ve diğer hükümler tümüyle yürürlükte kalmaya devam edecektir.

  2. Taraflar'dan birinin Üyelik Sözleşmesi'nde kendisine verilen herhangi bir hakkı kullanmaması ya da icra etmemesi, söz konusu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecek veya söz konusu hakkın daha sonra kullanılmasını ya da icra edilmesini engellemeyecektir.

  3. İşbu sözleşmenin uygulanmasında, İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. Siparişin elektronik ortamda onaylanması durumunda, Üye işbu sözleşmenin tüm hükümlerini kabul etmiş sayılır. Taraflar arasında ve/veya 3.şahısların şikayetleri ile ilgili herhangi bir uyuşmazlık olduğunda Farmalink’ün kayıt ve belgeleri, e-posta yazışmaları, internet sitesi üzerinde yer alan sistem kayıtları (bilgisayar-ses kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dâhil) münhasıran HMK 193. madde anlamında kesin delil teşkil edecektir.

 2. FESİH

Taraflar işbu Sözleşme’yi diledikleri zaman sona erdirebileceklerdir. Sözleşme’nin feshi anında tarafların birbirlerinden olan alacak hakları etkilenmez.

10 (on) maddeden ibaret işbu Üyelik Sözleşmesi, Üye tarafından her bir hükmü okunarak ve bütünüyle anlaşılarak elektronik ortamda onaylanmak suretiyle, onaylandığı an itibariyle yürürlüğe girmiştir

Çerez Politikamız

Çerez Politikasını Görüntüle